Bemutatkozás

A Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 1989-ben kezdte meg munkáját Békéscsabán.

A szolgáltatások biztosításának helyei:

Szolgáltatások helye

1.Hajléktalanok Átmeneti SzállójaBékéscsaba, Gyár u. 16.
2.Nappali MelegőBékéscsaba, Gyár u. 16.
3.Utcai szociális munkaBékéscsaba, Gyár u. 16.
4.Családok Átmeneti OtthonaBékéscsaba, Bartók B. út 24.
5.Gyermekek Átmeneti OtthonaBékéscsaba, Bartók B. út 24.
6.Gyermekjóléti szolgáltatásBékéscsaba, Szabadság tér 9.
Békéscsaba, Fövenyes u. 1/a.
Kétsoprony, Dózsa u. 22.
Gerendás, Kossuth u. 20-22.
7.CsaládsegítésBékéscsaba, Szabadság tér 9.
Békéscsaba, Fövenyes u. 1/A.
Kétsoprony, Dózsa u. 22.
Gerendás, Kossuth u. 20-22.

Az intézmény működtetését a hatályos jogszabályok szerint kell megszervezni és folyamatosan karbantartani.

a. családsegítés,  hajléktalanok átmeneti szállása, nappali melegedő, utcai szociális  munka, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi  III. törvény

b. gyermekjóléti központ, családok átmeneti otthona, gyermekek átmeneti otthona, helyettes  szülői hálózat működtetése,  gyermekjóléti szolgálatok   tekintetében a többszörösen módosított 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról,valamint az intézmény működését, tevékenységét érintő hatályos jogszabályok.

A Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ önálló jogi személy, önállóan működő, maradványérdekeltségű költségvetési szerv. A gazdasági és pénzügyi feladatokat ellátja a Békéscsabai Alapellátási Intézmény, a fenntartó által jóváhagyott és a felek által előzetesen elfogadott Munkamegosztási megállapodásban foglaltak szerint. Az intézmény költségvetését, pénzügyi beszámolóját az Intézményellátó Központ munkatársai készítik el. Az éves költségvetésben a működéshez szükséges pénzeszközökkel szabadon rendelkezik az intézményünk.

Az intézmény az ellátási területén élő, szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, valamint a krízishelyzetbe került egyének és családok számára nyújt segítő szolgáltatást. Célja az egyének és családok életvezetési képességének megőrzése, a problémák kialakulásának megelőzése, kiváltó okok feltárása, krízishelyzetek kezelése, a kialakult problémák megszüntetésének elősegítése a szociális munka eszközeinek, módszereinek, valamint a szociális szakember készségeinek alkalmazásával.

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

Intézményünk kapcsolatot tart az észlelő-és jelzőrendszer tagjaival (közoktatási intézmények, védőnői hálózat, háziorvos, stb.). A jelzőrendszer tagjai szükség esetén megajánlják intézményünk szolgáltatásait, vagy jelzik felénk a felmerült problémákat. Amennyiben jelzés érkezik intézményünk felé, kapcsolatba lépünk az érintettekkel és megtesszük a szükséges szakmai lépéseket.

Az intézményünkhöz jogi problémával, vagy bűncselekmény áldozataként forduló szolgáltatást igénybe vevőt szükség esetén továbbirányítjuk a jogi segítségnyújtó, illetve az áldozatsegítő szolgálathoz. A kapcsolat velük kölcsönös.

Intézményünk szolgáltatása közé tartozik az adományok közvetítése, ennek keretében együttműködünk több civil szervezettel, egyházzal, illetve magánszemélyekkel is.

Békéscsaba Megyei Jogú Város támogatásaként az intézmény költségvetésében kríziskeret kerül meghatározásra, melyből azonnali anyagi támogatás nyújtható azon Békéscsabán lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező családok, egyének számára, akiknek krízishelyzete – ezt indokolttá teszi.A családsegítés révén a célcsoport életminősége javul, szociális biztonsága nő, megelőzhető a további romlás. Tájékozottabbá válnak problémáik megoldási lehetőségeit illetően, hozzájutnak a szükséges ellátásokhoz, az adósságkezelési és egyéb tanácsadások elősegítik, hogy a család adósságai rendeződjenek, a működési zavarok enyhüljenek.

Az egyéni esetkezelés mellett a csoportmunkának és közösségi munkának is meg kell jelennie a szolgáltatásrendszerben. A szakmai programban és ezáltal a mindennapi munkánk folyamán is nagy jelentőséget kaptak a csoportfoglalkozások. Számos készség, képesség, kompetencia elsajátításához a csoport és közösségi munka kínál lehetőséget, ezért tartjuk fontosnak a hétköznapi munkánk során.

A helyi közösségi kezdeményezések eredményeként erősödik a helyi szolidaritás, az együttműködés a helyi lakosok között, amely hosszabb távú fenntartható programok (klubok, önsegítő csoportok megalakulása, önkéntes tevékenység megszervezése, szomszédsági programok működtetése,) vagy formalizált (civil) szervezetek megalakulását segíti. Célunk a szociális munkában minél szélesebb körben megjelenjen a közösségi munka, mint az egyéni esetkezelés melletti segítségnyújtás hatékony módszere.

A felnőtt munkaképes korú kliensek alacsony százaléka jelenik meg a valós munkaerőpiacon, jelentős részük közfoglalkoztatás keretében van időközönként foglalkoztatva. A munkanélküliek segélyekből, illetve alkalmi munkából tartják fenn magukat, illetve családjukat. A szociálisan hátrányos helyzetű családoknál a segélyek mellett a legnagyobb bevételi forrást a gyermekek után járó támogatások jelentik.

A munkanélküliek érdekében együtt kell működnünk és megfelelő munkakapcsolatot kell kialakítanunk az Önkormányzatokkal, a Járási Hivatalokkal és a Munkaügyi szervekkel. Cél a foglalkoztatás növelése, a munkára képes, tartósan munkanélküli, segélyből élő személyek közfoglalkoztatásban való részvételének ösztönzése munkaerő piaci pozíciójuk javítása érdekében. A közfoglalkoztatásban való részvételük által az egyének a segély összegéhez mérten magasabb jövedelemhez jutnak.

A családgondozás során prioritásként jelenik meg a munkanélküliek kimozdítása a reménytelenség okozta, sokszor apátiába torkolló állapotból, majd az új helyzethez, életstratégiához való alkalmazkodás elősegítése a kulcsképességek fejlesztésén keresztül.

Minden esetben nagyon fontos a lelki gondozás, elérni azt, hogy igen is legyenek a klienseinknek céljaik, nőjön az önértékelésük, ezzel is közelebb tudjuk őket vinni ahhoz, hogy a mindennapi életükben jobban tudjanak boldogulni.

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

A gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében rendszeresek az esetmegbeszélések, a szakmaközi megbeszélések a jelzőrendszer tagjaival, melyekről minden esetben feljegyzés készül. A gyermekek veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében egyéni gondozási terv készül. A családgondozó javaslatot tesz védelembe vételre, esetleg más gyermekvédelmi intézkedés megtételére abban az esetben, ha úgy ítéli meg, hogy alapellátás keretében nyújtott családgondozás nem vezetett eredményre, nem csökkent a gyermek veszélyeztetettsége. A gyermekjóléti szolgálat kiválóan működteti, koordinálja a jelzőrendszert, ösztönzi a tagjait, hogy tegyék meg jelzésüket a gyermekek veszélyeztetettségének gyanúja esetén is. Segítséget, tájékoztatást nyújtanak a családgondozók a veszélyeztető tényezők felismeréséhez.

A családsegítés és gyermekjólét területén prioritásként fogalmazódik meg a prevenció szerepe, hiszen a célunk egy egészségesen szocializálódott generáció felnövekvése. Fontosnak tartjuk a gyermekek integrációját, hogy a község munkaképes tagjává váljanak. Ahhoz, hogy személyiségükben ép egészséges felnőtté váljanak a gyermekek, szükséges őket mindenben támogatni. Át kell segíteni egy-egy krízisen az őket nevelő családokat, főleg egy ilyen gyors változásokkal, gazdasági nehézségekkel átszőtt időszakban. Fontos a családon belüli kommunikáció segítése, hiszen nap, mint nap azzal találjuk szembe magunkat, hogy a családtagok nem tudnak kommunikálni egymással.

A gyermekjóléti szolgálat családsegítői minden lehetőséget megragadnak, hogy segítsék a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzésére irányuló prevenciós kezdeményezéseket, az egyéni esetkezelés mellett nagy hangsúlyt fektetnek a csoportfoglalkozásoknak, illetve egyre szélesebb körben partnerségi kapcsolatokat hoznak létre állami, civil, egyházi szereplőkkel, hogy biztosítani tudják a gyermekek számára a szabadidő hasznos eltöltését.

A gyermekek átmeneti gondozása is az intézményünk fontos feladati közzé tartozik, az intézményünk egy-egy szervezeti egységét képezik a Gyermekek Átmeneti Otthona és a Családok Átmeneti Otthona.

A kedvezőtlen jövedelmi, anyagi helyzet tartós és jelentős probléma a családok életében, ez jelentősen rányomja negatív hatását az érintettek mindennapi létfenntartására, lakhatására. A mai Magyarországon a lakhatás, illetve a lakáshitel kifizetésével kapcsolatos válság, egyre súlyosbodó problémaként jelenik meg a családok életében, egyre több család kényszerül emiatt elhagyni otthonát. A családok Átmeneti Otthonát igénybe vevő családok lakhatása megoldatlanná vált, ha nem biztosította volna az otthon a lakhatásukat, akkor valószínű, hogy „utcára” kerültek volna ezek a családok.

A Családok Átmeneti Otthona biztosítja (2001 óta) a békéscsabai lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező lakhatási lehetőség nélkül maradt szülő (k) és gyermek (ek) részére az együttes lakhatást, befogadja a válsághelyzetben lévő bántalmazott, vagy várandós anyákat, illetve a szülészetről kikerülő anyát és gyermekét, szükség szerint további ellátást nyújt.

Hosszú évek tapasztalata alapján elmondhatjuk, hogy nagy számban, szinte minden bekerült családnál tapasztalhattunk a szülők részéről életvezetési, pénzbeosztási és gyermeknevelési problémákat. A jelzőrendszerrel az évek során szorosan együttműködve segítettük az Otthonban lakó családokat a minden napi életvitelükben, illetve felkészítettük őket az otthonból kikerülés utáni életre.

A Gyermekek Átmeneti Otthonában az a családban élő gyermek helyezhető el a szülői felügyeletet gyakorló szülő, vagy más törvényes képviselő kérelmére vagy beleegyezésével –ideiglenes jelleggel – aki átmenetileg ellátás és felügyelet nélkül marad, vagy az elhelyezés hiányában ezek nélkül maradna, valamint ellátása a család életvezetési nehézségei miatt veszélyeztetett. A fentieken túl elhelyezhető az a gyermek, akinek szülőjét (gondviselőjét) a települési önkormányzat jegyzője gyermeke védelembe vétele során az átmeneti gondozás igénybevételére kötelezett. A szakmai feladatokat 2 fő látja el, a szakmai program a szükséges mellékletekkel együtt és az átszervezés a férőhelyek módosításának megfelelően megtörtént.

A Gyermekek Átmeneti Otthonának kihasználatlansága vezetett arra, hogy a fenntartó kezdeményezte a már meglévő 4 lakószoba 2 lakószobára csökkentését, a férőhelyek 12 főről 6 főre csökkentését ezzel párhuzamosan 16 főről 22 fő férőhelyre a Családok Átmeneti Otthona növelését.

Az elmúlt évek tendenciája azt mutatta, hogy a gyermekjóléti szolgálat munkájának köszönhetően a gyermekek átmeneti otthonának kihasználtsága nagyon lecsökkent, ezért megtörtént az engedélyezett férőhelyszám csökkentése.

A törvényi módosítások is a gyermekek átmenti otthonával ellentétben a helyettes szülői hálózat fejlesztését preferálja, hogy a gyermekek családi és ne intézményi keretek között nevelkedjenek. Az intézményünk is ezt preferálja el is indult egy új helyettes szülői hálózat kiépítése. Ezzel szemben a Családok Átmeneti Otthonára egyre nagyobb igény mutatkozott és mutatkozik, ezért hosszú távon tovább kell gondolni a további létszámbővítés lehetőségét.

Az átmeneti szállás feladata, hogy az illetékességi területen életvitelszerűen tartózkodó hajléktalan személyek részére meghatározott ideig szállást és szociális gondoskodást biztosítson. Az intézmény segítséget nyújt a hajléktalan emberek életvezetéséhez, életviteléhez, elősegítve a szociális ellátások igénybevételét, elérését. A hajléktalanok átmeneti szállásának engedélyezett férőhelyszáma 30 fő.

A nappali melegedő 20 fő befogadására alkalmas. Naponta nyolc órán át tart nyitva, reggel 8 órától 16 óráig. Mivel az igénybe vevők többsége jellemzően nem tölti benn folyamatosan a napi 8 órát, ezért valósulhatott meg, hogy a napi átlagforgalom évek óta meghaladja a 20 főt.

Természetesen ehhez hozzájárult az évek alatt az, hogy a rendkívül hideg téli időszakokban a nappali melegedőt éjszakára is nyitva tartottuk annak érdekében, hogy a közterületen élők kihűlésének az esélyét megakadályozzuk. Emellett nagy motiváció volt az igénybevételre az is, hogy évek óta szinte minden november 1-től április 30. napjáig pályázati forrásból hideg élelmiszer csomagot tudtunk biztosítani. A nappali melegedőt igénybe vevők számára, valamint 2014.november 3. napjától napi egy tál meleg ételhez juthatott minden hajléktalan (szállón lakók, nappali melegedőt igénybe vevők, és azok is, akik csak az utcai szolgálattal tartották a kapcsolatot). A fenntartó úgy határozott, hogy 2015. július 1. napjától ismét biztosítja az egy tál meleg ételt a hajléktalan ellátást igénybe vevők számára.

A Nappali Melegedő illetve a Hajléktalanok Átmeneti Szállása mellett Intézményünk egy új szolgáltatási formát, az utcán élő hajléktalanok felkutatásával és segítésével foglalkozó  utcai szociális munka szolgálatot indította el 2005 évben.

A szolgálat kiemelkedő feladata volt az intézményes ellátással szemben elutasító, bizalmatlan, a városban nagy számban utcán tartózkodó hajléktalan személyek felkutatása, a bizalmi kapcsolat kialakítása, melyre a későbbiekben a szakmai munka épült.

Az évek során a rendszeres terepmunka révén sikerült szinte teljesen megismerni a városunkban utcán élő hajléktalanokat (név szerint ismerjük a békéscsabai „törzsmagot”), felkutattuk azokat a helyeket, ahol tartózkodnak a klienseink. Sikerült nagyon jó szakmai kapcsolatot kialakítani a Rendőrséggel, közterület-felügyelettel, polgárőrséggel, rendszeresen közös terepbejárásokat tartunk, továbbá a téli krízisidőszak előtt közösen egyeztetünk a városban működő más szociális illetve önkormányzati intézményekkel a feladatok megosztásáról a kihűléses halálesetek megelőzése érdekében.  Utcai szolgálatunk működése óta nem fagyott meg senki a klienseink közül.

2012-től sokkal gördülékenyebben tudjuk ellátni a terepmunka feladatait (kliensek szállítása, részükre élelem, tea, takaró, hálózsák, gyógyszer átadása a fellelési helyükön), hiszen a terepmunkánkhoz a szolgálati kerékpárok mellett már szolgálati autót is használunk.

Tapasztalataink alapján azonban néhány esetben problémás a viselkedése  a klienseinknek, akik a város forgalmas helyein folytatják „tevékenységüket” (rendszeres koldulás, járókelők zaklatása). Szociális munkásként az általunk megajánlott szolgáltatások igénybe vételére (Nappali Melegedőn tisztálkodási lehetőség, elhelyezés a Hajléktalanok Átmeneti Szállásán) csak motiválni tudjuk a klienseinket, kötelezni azonban nem, mivel erre nincs kompetenciánk. Ezekben az esetekben más szervek (rendőrség, közterület-felügyelet, gyámhivatal) fokozott intézkedésére is szükség van.